1/2 nieruchomości gruntowej we wsi Witków, zabudowanej budynkami mieszkalnym i gospodarczymi

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Świdnicy

Ida Piecuch

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 40, ŚWIDNICA, 58-100 Świdnica

tel. 74 850 13 95 / fax. 74 850 13 95

Sygnatura: Km 3404/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 3404/18 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

 

- nieruchomości położonej przy  Witków 14,Witków,  58-140 Jaworzyna Śląska, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00004401/5.

Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej we wsi Witków 14, usytuowanej na działce nr ew. 136/7 o pow. 0,85 ha, obręb 0012 Witków. Ponadto w skład nieruchomości wchodzi działka niezabudowana nr ew. 136/6 o pow. 0,07 ha, AM-1, obręb 0012 Witków, gmina wiejska Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie. Działka nr ew. 136/7 (oznaczona w rejestrze gruntów jako PsIII - pastwiska trwałe oraz Br-PsIII - grunty rolne zabudowane) zabudowana jest poniemieckim budynkiem mieszkalnym o nr ewidencyjnym 202. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz strych, nie jest docieplony. Dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną do remontu, w części blachą. Stopień zużycia budynku wynosi około 60%. Stan techniczny budynku zły, w części zniszczony. Teren działki ew. nr 136/7 płaski, kształt nieregularnego wielokąta, częściowo ogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd odbywa się od strony zachodniej – dz. nr ew. 136/5 drogą gminną, dz. nr ew. 326, drogą powiatową oraz od strony północnej – dz. nr ew. 329, drogą gminną. Minimalnie porośnięty drzewami i krzewami. Do budynku doprowadzono sieć wodociągową, energetyczną i teleinformatyczną. Ponadto na działce posadowionych jest 8 budynków gospodarczych dla rolnictwa: budynek nr ew. 182 o pow. zabudowy 168 m2, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, z dwiema kondygnacjami nadziemne. Dach dwuspadowy, pokryty starą dachówką ceramiczną; budynek nr ew. 84 o pow. zabudowy 17 m2, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy, pokryty starą dachówką ceramiczną; Budynek nr ew. 58 o pow. zabudowy 26,00 m2, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy, pokryty starą dachówką ceramiczną; budynek nr ew. 106 o pow. zabudowy 297 m2 (wg mapy ewid.), faktycznie o pow. zabudowy 263 m2, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy, pokryty w części starą dachówką ceramiczną, a w części nową dachówką po remoncie – wykonanym przez drugiego współwłaściciela, który użytkuje tę część budynku; budynek nr ew. 130 o pow. zabudowy 355 m2, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy, pokryty w części starą dachówką ceramiczną, a w części nową dachówką po remoncie - wykonanym przez drugiego współwłaściciela, który użytkuje tę część budynku; budynek nr ew. 131 o pow. zabudowy 69 m2, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy, pokryty blachą; budynek nr ew. 95 o pow. zabudowy 45 m2, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, z jedną naziemną kondygnacją. Dach dwuspadowy, pokryty starą dachówką ceramiczną; budynek nr ew. 61 o pow. zabudowy 28 m2, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy, pokryty blachą. Obiekty gospodarcze to poniemieckie stodoły i obory. Stopień ich zużycia wynosi od 40 do 70%. Stan techniczny budynków zły. Działka nr ew. 136/6 o pow. 0,07 ha (oznaczona w rejestrze gruntów jako PsII - pastwiska trwałe) jest niezabudowana, ma regularny kształt trapezu. Teren płaski, częściowo porośnięty drzewami i krzewami. Działka wyposażona jest w sieć kanalizacyjną. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa i teleinformatyczna, brak gazu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd odbywa się od strony północno-zachodniej - dz. ew. nr 326, drogą powiatową, o nawierzchni asfaltowej. Gmina Jaworzyna Śląska posiada dla szacowanej nieruchomości obowiązujący mpzp, zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/44/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków. W opracowaniu dz. nr ew. 136/7 oraz dz. nr ew. 136/6 oznaczono symbolem A.34.RM i stanowią one tereny zabudowy zagrodowej. Działki graniczą ze sobą i razem tworzą funkcjonalną całość gospodarczą.

 

Suma oszacowania wynosi 208 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 375,00 zł.

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZINGODZINY OGLĘDZIN
04.06.2024 10:00 - 10:15

 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 20 850,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 1020 5095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 19.06.2024 o godzinie: 13.00 a zakończy się w dniu 26.06.2024 o godzinie: 13.00. Na podstawie art. 9867 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Ida Piecuch