1/6 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Skarżycach

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Świdnicy

Ida Piecuch

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 40, ŚWIDNICA, 58-100 Świdnica

tel. 74 850 13 95 / fax. 74 850 13 95

Sygnatura: Kmp 21/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Kmp 21/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy nr ew. dz. 20 i 21 obręb 0016 Skarżyce 0,Skarżyce,  58-140 Strzegom, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00008257/8.

Opis nieruchomości:
1/6 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczymi położonej: 58-140 Skarżyce, Skarżyce nr ew. dz. 20 i 21 obręb 0016 Skarżyce, AM-1, gmina Strzegom - obszar wiejski, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie, dla której SR w Świdnicy V Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 8257 [NKW SW1S/00008257/8]. Na działce ew. nr 21 o pow. 2,3400 ha posadowiono budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 103m2 (według mapy ewidencyjnej). W budynku na parterze: 2 pokoje, kuchnia i przedpokój; na I piętrze: 3 pokoje i przedpokój, wejście na strych (nie wszystkie pom. w budynku były otwarte, dlatego też nie dokonano obmiaru pom. w budynku). Na dz. również dwa budynki gospodarcze tworzące całość w zabudowie zwartej o pow. zabudowy 82m2 i 27 m2; działka w części gdzie usytuowano budynki przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową o pow. 1323m2, pozostała część to grunty rolne - w dniu wizji w uprawie rolnej. W skład nieruchomości wchodzi również działka ew. nr 20 o pow. 0,2200 ha w całości porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej - dz. ew. nr 94 - drogą gminną, o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej (woda z własnej studni, kanalizacja w trakcie przyłączania do sieci gminnej, energetyczna z sieci, gazu brak). Zgodnie z obowiązujący MPZP dz. nr ew. 21 oznaczono symbolem RM - tereny zabudowy zagrodowej dla pow. 0,1323 ha oraz RP użytki rolne w pozostałej części o pow. 2,2077 ha. Na działce stanowisko archeologiczne w części działki strefa K - ochrony krajobrazu, OW - obserwacji archeologicznej. Dz. ew. nr 20 oznaczono symbolem RP - użytki rolne.

 

Suma oszacowania wynosi 35 167,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 375,25 zł.

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZINGODZINY OGLĘDZIN
28.09.2023 10:00 - 10:15

 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 516,70 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 1020 5095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 18.10.2023 o godzinie: 12.00 a zakończy się w dniu 25.10.2023 o godzinie: 12.00. Na podstawie art. 9867 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Komornik Sądowy

Ida Piecuch