Działka gruntu o pow. 822 m2 na Zawiszowie w Świdnicy zabudowana budynkiem o pow. 257 m2.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Świdnicy

Ida Piecuch

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 40, ŚWIDNICA, 58-100 Świdnica

tel. 74 850 13 95 / fax. 74 850 13 95

Sygnatura: Kmp 26/15

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Kmp 26/15 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:- lokalu użytkowego położonego przy  Kazimierza Odnowiciela 4, 6, 58-100 Świdnica, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00028992/8.

Opis nieruchomości:
Działka gruntu zabudowana - nr działki 165, o pow. 822 m², obręb: 0002 Zawiszów, Świdnica-miasto; powiat świdnicki; woj. dolnośląskie, położona przy ul. Kazimierza Odnowiciela 4, 6. Działka posiada w miarę regularny kształt, zbliżony do trapezu, teren płaski, ogrodzony, w części utwardzony kostką betonową; działka zabudowana jest obiektem usługowym o powierzchni zabudowy 257 m2. Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, wzniesiony
w 1998 r. Do nieruchomości przyłączono: sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową. W budynku sala konsumpcji z zapleczem socjalnym. Na dzień wizji obiekt nie był użytkowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomość posiada bezpośrednio dostęp do drogi publicznej. Dojazd odbywa się od str. zach. - dz. nr ew. 196 (ul. Kazimierza Odnowiciela), drogą o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 3.MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej.

 

Suma oszacowania wynosi 664 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 442 666,67 zł.

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZINGODZINY OGLĘDZIN
19.09.2023 10:00 - 10:15

 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 66 400,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 1020 5095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 04.10.2023 o godzinie: 12.00 a zakończy się w dniu 11.10.2023 o godzinie: 12.00. Na podstawie art. 9867 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Ida Piecuch