udział 1/2 w mieszkaniu w Świebodzicach

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Ida Piecuch

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 40, ŚWIDNICA, 58-100 Świdnica

tel. 74 850 13 95 / fax. 74 850 13 95

Sygnatura: Km 2277/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 14.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Sienkiewicza 26a/2, 58-160 Świebodzice, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00043955/8.

Opis nieruchomości:
niewydzielony udział w wysokości 1/2 w nieruchomości będącej lokalem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położonej: 58-160 Świebodzice, ul. Sienkiewicza 26a/2, posadowionej na działce ew. nr. 350/24 o powierzchni 0,0093 ha, obręb nr 0003 Śródmieście 3, AM-7, miasto Świebodzice, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 43955 [NKW SW1S/00043955/8]. Powierzchnia użytkowa ww. lokalu położonego na I piętrze budynku wynosi 45,83m2 oraz pomieszczenia przynależnego do lokalu – piwnicy wynosi 4,85 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego wynosi: 50,68 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi oraz kuchni. Budynek, w którym usytuowany jest lokal posiada instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową oraz teleinformatyczną.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21.06.2023 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 87 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 475,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 730,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 1020 5095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZINGODZINY OGLĘDZIN
18.05.2023 11:00 - 11:15

 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Ida Piecuch