mieszkanie w Jaworzynie Śląskiej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 644/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2023r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 44,00m2 oraz pom. przynależnego: piwnicy o pow. 3,20m2 i komórki o pow. 5,90 m² położonego w mieście Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie, przy ul. Jana Pawła II 14B/1, posadowionego na działce ew. nr 595/1, obręb nr 0001 Jaworzyna Śląska, AM-14. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest KW nr: SW1S/00038156/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Łączna pow. użytkowa lokalu wraz z pow. pom. przynależnych wynosi 53,10 m2. Lokal położony jest na parterze budynku, składał się z 2 pokoi, kuchni, sieni oraz WC. Ogrzewanie w lokalu piecem na opał stały C.O. Do lokalu przyłączono sieci: energetyczną oraz wodno-kanalizacyjną, gazu brak. UWAGA: W KW błędny adres nieruchomości (ul. Żymierskiego). Prawidłowy adres to ul. Jana Pawła II. Ponadto inna powierzchnia użytkowa - łączna dla lokalu i pow. pom. przynależnych - 47,20m2. Powierzchnię użytkową 53,10m2 przyjęto na podstawie Wypisu z rejestru lokali z dnia 25.08.2021r. Na dzień wizji lokal zamieszkały. Budynek ujęty w wykazie zabytków Powiatu Świdnickiego. 
Suma oszacowania wynosi 139 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
13 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4, sygn. akt I Co 482/21 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości dla chętnych Komornik wyznacza na dzień 28-03-2023r. godzina 11.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi, przynajmniej na dwa dni przez wyznaczonym terminem wizji.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Osoba biorąca udział w licytacji nieruchomości jako pełnomocnik innej osoby i nabywająca w jej imieniu, winna legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie aktu notarialnego ze wskazaniem osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, nieruchomości z oznaczeniem księgi wieczystej oraz miejsca jej położenia, jak również maksymalnej kwoty zakupu. Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji udziału w licytacji jednego z małżonków przy nieobecności współmałżonka, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżeńskiego.  Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego.

Asesor Komorniczy                                                                            Komornik Sądowy
Kamil Kaczyński                                                                                   Ida Piecuch