Niewydzielony udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym we wsi Milikowice.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Ida Piecuch

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 40, ŚWIDNICA, 58-100 Świdnica

tel. 74 850 13 95 / fax. 74 850 13 95

Sygnatura: Km 1060/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 05.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Kościuszki 29, 58-140 Milikowice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00019896/9.

Opis nieruchomości:
Niewydzielony udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej we wsi Milikowice, przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, o powierzchni użytkowej 215,65m² na działce ew. nr 284 o pow. 1055 m2, obręb 0004 Milikowice, AM-1, gmina wiejska Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta, nr: SW1S/00019896/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek mieszkalny niepodpiwniczony, posiada parter, I piętro oraz strych. Na parterze znajduje się jeden pokój, kuchnia, łazienka, dwa przedpokoje oraz kotłownia, ta część budynku jest wyremontowana. Na I piętrze znajdują się trzy pokoje oraz przedpokój, które są niewyremontowane. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej (wodę, energię elektryczną, kanalizację z sieci), gazu brak. Ponadto część budynku znajduje się na innej działce w zabudowie wolnej. Na działce znajduje się również stary budynek gospodarczy murowany bez wartości użytkowej. Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową, itp.).

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12.10.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 750,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 1020 5095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZINGODZINY OGLĘDZIN
20.09.2022 11:00 - 11:15

 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Ida Piecuch