Mieszkanie w Borowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 2749/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-08-2022r. o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego Borów 45 (gmina wiejska Dobromierz, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie) o powierzchni użytkowej 28,61m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi: komórka o powierzchni 4,52 m² oraz piwnica o powierzchni 5,46m². Łączna powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 38,59m². Lokal mieszkalny położony jest na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego; składa się jednego pokoju, kuchni oraz małego pomieszczenia zaadaptowanego na pokój ze spiżarni. W lokalu znajduje się łazienka z WC wydzielona w kuchni. Kabina prysznicowa usytuowana w pokoju ze skosem. Lokal przyłączony do sieci wodnej, energetycznej i kanalizacyjnej, gazu brak.
Lokal należy  do dłużnika: Arkadiusz Banaszak, Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 78750   [NKW: SW1S/00078750/5].
Suma oszacowania wynosi 39 000.00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 
3 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.   
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4, sygn. akt I Co 409/20 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości dla chętnych Komornik wyznacza na dzień 03-08-2022r. godzina 10.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.   Osoba biorąca udział w licytacji nieruchomości jako pełnomocnik innej osoby i nabywająca w jej imieniu, winna legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie aktu notarialnego ze wskazaniem osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, nieruchomości z oznaczeniem księgi wieczystej oraz miejsca jej położenia, jak również maksymalnej kwoty zakupu.
Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji udziału w licytacji jednego z małżonków przy nieobecności współmałżonka, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżeńskiego. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego.

Asesor Komorniczy                                                                            Komornik Sądowy
Kamil Kaczyński                                                                                  Ida Piecuch