mieszkanie na parterze w Nowym Jaworowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Km 919/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-07-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Nowym Jaworowie w budynku nr 13 (58-140 Jaworzyna Śląska), stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 46.24 m² oraz pomieszczenia przynależne: schowek nr 1, strych nr 1, piwnica nr 1, komórka zewnętrzna nr 1 oraz pomieszczenie gospodarcze nr 1. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi łącznie 30.60 m², razem z lokalem mieszkalnym powierzchnia wynosi 76.84 m². Lokal położony jest na parterze składa się z 2 pokoi oraz kuchni. Łazienki brak. W kuchni znajduje się piec kaflowy kuchenny. W lokalu C.O. zasilane piecem (na opał) usytuowanym w korytarzu. WC na korytarzu. W dziale III KW odnotowano ograniczone prawo rzeczowe - służebność osobista na rzecz Roman Stasiuk, która pozostanie w mocy zgodnie z  art. 1000 § 3 kpc.
Nieruchomość należąca  do dłużnika: Marek Stasiuk
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 48011 [NKW: SW1S/00048011/4].
Wartość nieruchomości wynosi 59 000,00zł od wartości nieruchomości odejmuje się wartość służebności osobistej, która wynosi 28 400,00zł, zatem suma oszacowania nieruchomości pomniejszona o wartość służebności mieszkania wynosi 30 600,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  22 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 060,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.   
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4, I Co 2373/19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Osoba biorąca udział w licytacji nieruchomości jako pełnomocnik innej osoby i nabywająca w jej imieniu, winna legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie aktu notarialnego ze wskazaniem osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, nieruchomości z oznaczeniem księgi wieczystej oraz miejsca jej położenia, jak również maksymalnej kwoty zakupu.
Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji udziału w licytacji jednego z małżonków przy nieobecności współmałżonka, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżeńskiego.
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego.

Asesor Komorniczy                                                                            Komornik Sądowy
Kamil Kaczyński                                                                                   Ida Piecuch