dogodnie położone mieszkanie w Świebodzicach, bez lokatorów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 3444/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego na III piętrze budynku (poddasze budynku) w Świebodzicach przy ul. Kolejowej 10/9 wraz z udziałem 944/10000 w nieruchomości wspólnej. Dla nieruchomości wspólnej  urządzona jest księga wieczysta o numerze KW SW1S/00014956/3. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, piwnicy brak. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi:74,90 m2. Wg księgi wieczystej powierzchnia 74,94 m2. Ogrzewanie: C.O. z pieca na opał stały usytuowanego w łazience oraz z pieca C.O. gazowego usytuowanego w łazience, grzejniki starego typu. Nieruchomość wyposażona w instalację kanalizacyjną, wodną, elektryczną, gazową, teleinformatyczną. Nieruchomość wpisana do wykazu zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
Nieruchomość położona jest pod adresem
58-160 Świebodzice, ul. Kolejowa 10/9
Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw SW1S/00015606/2.

Suma oszacowania wynosi 125 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 3253/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie  z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Świebodzice teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem: B.1MW/UW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika.  


Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                 Ida Piecuch