działka gruntu w miejscowości Czechy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 1658/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2021 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr  320 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Czechy (obręb 0003 Czechy, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie) składającej się: działka ewidencyjna nr 90 o pow. 0,54 ha, działka ewidencyjna nr 108 o pow. 0,13 ha, działka ewidencyjna o nr 138 o pow. 0.32 ha, działka ewidencyjna nr 249/1 o pow. 0.10ha, działka ewidencyjna nr 249/2 o pow. 0.40 ha. Łączna powierzchnia działek 1,49 haDziałka 108 jest przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielofunkcyjną. Działka jest niezabudowana. Teren od południa i od wschodu ogrodzony betonowym ogrodzeniem. Na działce znajduje się słup z en. elektryczną. Dojazd drogą od południa utwardzoną żwirem. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i wodnej. Działka 90 jest w części przeznaczona pod zabudowę, a w części pod uprawy rolne. 
Na podstawie UCHWAŁY NR XXVII/05/09 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 28.01.2009 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska działka nr 108 przeznaczona na tereny zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej (zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej), działka nr 90 przeznaczona w 1/3 na tereny zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej (zagrodowej, mieszkaniowe, usługowej), oraz w 2/3 tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działka 138, 249/1 i 249/2 przeznaczono na tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SW1S/00005693/5.
Suma oszacowania wynosi 124 841,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 630,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 484,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 1263/19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. M Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego.

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                  Ida Piecuch