udział 1/2 w mieszkaniu w Jaworzynie Śląskiej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Km 3539/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2021 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 1 położonego na parterze budynkuw Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 11A o powierzchni użytkowej 58.34 m2 oraz pomieszczenia przynależne: dwie piwnice o powierzchniach 16.38 m² i 6. 60 m² oraz komórka o powierzchni 5.56 m2. Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi współwłasności gruntu i części budynku i urządzenia wynosi 1340/10000. Dla nieruchomości wspólnej kw  SW1S/00048335/1. Powierzchnia nieruchomości wg. stanu faktycznego wraz z przynależnościami wynosi 86.88 m2. NIEZGODNOŚĆ POWIERZCHNI W KSIĘDZE WIECZYSTEJ - wg księgi wieczystej powierzchnia użytkowa nieruchomości wraz z przynależnościami wynosi 104.59 m2;  Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju.  CO - z pieca zasilanego opałem stałym usytuowanym w piwnicy. Piec wyłącznie do ogrzewania szacowanego lokalu. Lokal jest wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej (kanalizację, wodę, energię elektryczną, teleinformatyczne).
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi kw SW1S/00068351/5.
Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 3671/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z MPZP obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem: 14.MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego.

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                  Ida Piecuch