dom jednorodzinny w Świebodzicach

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 360/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2021 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr  320 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, podpiwniczonym, w zabudowie szeregowej, położonej w mieście Świebodzice przy ul. Chmielnej 7o powierzchni użytkowej 109,15 m² (miasto Świebodzice, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie) posadowiony na działce ew. nr 559/5 o powierzchni 0,0371 ha, obręb 0003 Śródmieście, AM-9. Budynek o powierzchni użytkowej 109,15 m² na którą składają się: na parterze: 5 pokoi, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój. Ogrzewanie piecem C.O. – gazowe, piec usytuowanym w piwnicy. Budynek posiada przyłącze gazowe, energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne. W budynku garaż na kondygnacji piwnicy. Ponadto balkon od strony ogrodu. Teren wokół budynku zagospodarowany, teren płaski, ogrodzony. Nieruchomość ubezpieczona. 
Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą SW1S/00066415/8.
Suma oszacowania wynosi 368 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 1049/19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. .Nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem B32.1.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego. 

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                          Kamil Kaczyński                                  Ida Piecuch