atrakcyjnie położony dom w Świdnicy przy ul. Zachodniej, bez lokatorów

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 559/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2020 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 320 odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej  zabudowanej o powierzchni 0,1257 ha (gmina miasto Świdnica, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie) działka ewidencyjna nr 1587 (obręb nr 0005 Zachód, AM-8)  położonej: 58-100 Świdnica, Zachodnia 10, dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1S/00001942/8 zabudowanej: budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 215.1 m², budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 206.0 m2 w stanie surowym zamkniętym, budynkiem gospodarczym o powierzchni  użytkowej 36,2 m2. Na terenie nieruchomości duża altana. Teren nieruchomości ogrodzony. Nieruchomość  uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodno-kanalizacyjną, energetyczną, gazową i teleinformatyczną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od zachodu ul. Zachodnia. 
Suma oszacowania wynosi 906 000.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 604 000.00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 600.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co  835/15 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Uchwała nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 8.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego. 

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                 Ida Piecuch