lokal użytkowy w centrum Świdnicy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWEJ

Km 1624/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2020 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr  313 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomości (LOKALU UŻYTKOWEGO) składającego się z 6 pomieszczeń  o łącznej powierzchni użytkowej 64.5m2 położonego w Świdnicy na parterze budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Wałbrzyskiej 2 posadowionym na działce ew. nr 2750 obręb nr 0004 Śródmieście o powierzchni 0,0325 ha. Wejście do lokalu dostępne od wschodniej strony budynku  oraz od strony podwórza. Właściciel lokalu użytkowego korzysta z piwnicy z wejściem z lokalu. Piwnica nie jest pomieszczeniem przynależnym szacowanego lokalu, jednakże jest użytkowana przez właściciela lokalu. Lokal nie posiada witryny od strony ulicy. Ogrzewanie C.O. zasilane piecem gazowym dwufunkcyjnym. Na drzwiach wejściowych oraz oknach znajdują się rolety antywłamaniowe zewnętrzne. Lokal nie jest użytkowany od około 5 lat.  Nieruchomość jest wyposażona we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej (gaz, kanalizację, wodę, energię elektryczną, teleinformatyczne). Lokal nie posiada witryny od strony ulicy. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokaliwynosi  1294/10000. Dla nieruchomości wspólnej KW o numerze SW1S/00015261/1.
Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SW1S/00039572/8.
Suma oszacowania wynosi 154 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4  I  Co 2467/19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczam na dzień 19.11.2020 r. godzina 12.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Zgodnie z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy lokal położony jest na obszarze oznaczonym w MPZP jako: L1.1/UM - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Budynek ujęty w wykazie zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. 
Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego.

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                  Ida Piecuch