Mieszkanie na parterze w Świebodzicach, bez lokatorów.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Km 1206/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-04-2020r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego 58-160 Świebodzice przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4/2 na parterze budynku. Lokal o powierzchni użytkowej 41.44 m2. Piwnicy brak. Ściany bez gładzi, na sufitach kasetony. Okna skrzynkowe, drewniane starego typu, drzwi starego typu płycinowe. Łazienka wyposażona w wannę, częściowo płytki. Ogrzewania brak. W lokalu znajduje się instalacja do C.O., jednakże w lokalu brak pieca. Lokal do kapitalnego remontu. Na dzień wizji nieruchomość niezamieszkana. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej wynosi 9/100. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1S/00018268/1.
Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw SW1S/00018489/6. 
Suma oszacowania wynosi 55 500.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 625.00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 550.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 1806/19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczam na dzień 12.03.2020r. godzina 12.30. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez zgłoszenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świebodzice , obszar na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem: B.24MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego.

Osoba biorąca udział w licytacji nieruchomości jako pełnomocnik innej osoby i nabywająca w jej imieniu, winna legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie aktu notarialnego ze wskazaniem osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, nieruchomości z oznaczeniem księgi wieczystej oraz miejsca jej położenia, jak również maksymalnej kwoty zakupu.

Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji udziału w licytacji jednego z małżonków przy nieobecności współmałżonka, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego małżeńskiego.

 

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                          Kamil Kaczyński                                  Ida Piecuch