atrakcyjne, dwupoziomowe mieszkanie w centrum Świdnicy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE

Km 1437/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 3, położonego w kamienicy na II piętrze i poddaszu budynku o 4 kondygnacjach nadziemnych, wielorodzinnego przy ul. Mennickiej 1 w Świdnicy. Lokal o powierzchni użytkowej 156.90 m2 oraz pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 17.00 m². Do lokalu przynależy udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności gruntu i części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i wynosi: 2855/10000. Dla nieruchomości wspólnej KW SW1S/00033609/5. Powierzchnia nieruchomości wraz z przynależnością wynosi wg. stanu faktycznego 173.90 m2. Wg. księgi wieczystej lokalu powierzchnia wynosi 156.90 m2.Wejście do lokalu dostępne bezpośrednio z klatki schodowej. Lokal składa się z salonu, dwóch pokoi, kuchnia otwarta, dwie łazienki z WC, schowek oraz dwóch przedpokoi. Zgodnie z MPZP obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem:C3.3/MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Lokal położony jest pod adresem 58-100 Świdnica, Mennicka 1/3, Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze NKW: SW1S/00041011/5. Nieruchomość wpisana do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
Suma oszacowania wynosi 435 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 326 625,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 1598/8 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczam na dzień 24.01.2020r. godzina 14.30. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego Idy Piecuch.

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                          Kamil Kaczyński                                   Ida Piecuch