Udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w Świebodzicach przy ul. Dąbrówki. Drugi udział licytowany będzie o godz. 11:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Km 3175/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2019r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,60 m2 położony na II piętrze bloku mieszkalnego wielorodzinnego składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Ponadto lokal posiada balkon. Lokal jest przyłączony do wszystkich sieci, w tym C.O. z ciepłowni.
położony jest: 58-160 Świebodzice, Dąbrówki 20/6, Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SW1S/00023436/8, należy do dłużniczki.
Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 3315/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczam na dzień 29.10.2019r. godzina 11.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie  z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świebodzice teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem B.2MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego. 
Termin licytacji drugiego udziału przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 22.11.2019r. godzina 11.00 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy sala 207.Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                          Kamil Kaczyński                                  Ida Piecuch