mieszkanie na drugim piętrze w centrum Świdnicy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Km 1486/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-11-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 58-100 Świdnica, Plac Tysiąclecia 10/6 na drugim piętrze budynku wielorodzinnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 909/10000. Dla nieruchomości wspólnej urządzona księga wieczysta o numerze SW1S/00036184/0.   Kamienica w której usytuowany jest lokal wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Powierzchnia użytkowa lokalu 43.70 m2. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz wydzielonej łazienki z WC. Ogrzewanie C.O. zasilane z pieca dwufunkcyjnego gazowego. Pomieszczeń przynależnych brak. Nieruchomość obciążona służebnością osobistą (prawo używalności jednego pokoju, kuchni, łazienki) na rzecz osoby trzeciej. W przypadku sprzedaży licytacyjnej lokalu służebność osobista zostanie utrzymana w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia. Nieruchomość ubezpieczona - ubezpieczyciel: TUiR Warta S.A.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW: SW1S/00053746/3
Suma oszacowania wynosi 92 000.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
69 000.00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4  I Co 2937/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczam na dzień 7.11.2019r. godzina 14.00 Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  Miasta Świdnicy obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem: M2.1/MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się
do Komornika Sądowego.

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                 Ida Piecuch