grunty orne w Gogołowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 1746/16
y
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-08-2019 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej gruntowej niezabudowanej (grunty orne) położonej we wsi Gogołów, obręb 0006 Gogołów, gmina Świdnica (powiat  świdnicki, woj. dolnośląskie) działka ewidencyjna nr 418 o pow. 0,9300 ha. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną utwardzoną od wschodu. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. 
Wg księgi wieczystej powierzchnia nieruchomości wynosi 0.8960 ha. Wg księgi wieczystej na nieruchomości znajdują się szklarnie. Dane wskazane w księdze wieczystej w zakresie powierzchni oraz znajdujących się urządzeń niezgodne ze stanem faktycznym. Wg stanu faktycznego na nieruchomości nie znajdują się budynki, budowle lub urządzenia. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9300 ha. Wg ewidencji gruntów powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9300 ha. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1S/00016060/9.
Suma oszacowania wynosi 42 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  31 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 240,00 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
Działka ew. nr 418 położona we wsi Gogołów oznaczona została symbolem: B1-2.R - rolnicze w części zachodniej a od strony wschodniej w minimalnej części na tereny oznaczone symbolem A8.RM – tereny zabudowy zagrodowej.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4  I Co 948/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Termin oględzin nieruchomości dla chętnych wyznaczam na dzień 09.07.2019r. godzina 10.00. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego Idy Piecuch (art. 767 § 3 k.p.c.).

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                          Kamil Kaczyński                                 Ida Piecuch