pół domu na wzgórzu w Bystrzycy Górnej, drugą połowę Gmina sprzeda w przetargu

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 520/11


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-05-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 312, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 58-100 Świdnica, działka nr 51/18, Bystrzyca Górna, o pow.0,1335 ha. Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. Budynek posiada parter oraz poddasze użytkowe. Wybudowany w 2007r.Ogrzewanie CO piecem na opał stały. Nieruchomość przyłączona do własnej studni, własnego szamba ekologicznego, gazu brak.Powierzchnia użytkowa w całości: 225,00 m2. Działka jest w części ogrodzona. Nieruchomość jest wyposażona w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną z szambem, brak gazu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej poprzez dz. ew. nr 51/17 (doroga dojazdowa). Na parterze wiatrołap, klatka schodowa, salon, trzy pokoje, kuchnia, kotłownia, dwa pomieszczenia gospodarcze, łazienka oraz WC. Na poddaszu korytarz, trzy pokoje oraz łazienka. UWAGA! Budynek nie ujawniony w Księdze Wieczystej. Zgodnie z decyzją nr 674/2007 Starosta Świdnicki zatwierdził projekt budowy i udzielił pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 51/18. Uchwałą nr LXIV/586/2018 z dnia 12.10.2018r. Rada Gminy Świdnica wyraziła zgodę na zbycie udziału 1/2 w nieruchomości kw 61610 stanowiącego własność: Gminy Świdnica. Udział zostanie wystawiony na sprzedaż przez Gminę Świdnica w drodze przetargu. Teren działki na którym położony jest budynek mieszkalny w mpzp oznaczono symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
położonej: 58-114 Bystrzyca Górna, działka nr 51/18, Bystrzyca Górna 67t,
dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1S/00061610/0
Suma oszacowania wynosi 378 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  252 166,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 825,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962.  
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 1567/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości dla chętnych wyznaczam na dzień 12.04.2019r. godzina 14.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komorika Sądowego. Idy Piecuch.

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                  Ida Piecuch