działka gruntu z prawem własności do budynku niemieszkalnego w Żarowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 3260/17


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2019r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego dz.ew. nr 954/8 o powierzchni 0.0390 ha wraz z prawem własności do budynku niemieszkalnego (hala murowana o wymiarach 18,5 m x 19,00 m) położonego w Żarowie przy ul. Armii Krajowej o powierzchni użytkowej 300 m2. Działka jest uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodno-kanalizacyjną, energetyczną. Właściciel gruntu: Gmina Żarów. Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym do dnia 15.02.2095 r. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od strony wschodniej poprzez działkę nr 258/3. Należy ustanowić służebność przejazdu na rzecz działki 954/8. Użytkownik wieczysty:
Dla prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomść Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi SW1S/00063162/8.      
Suma oszacowania wynosi 152 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 114 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 1734/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczam na dzień 17.04.2019r. godzina 15.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego.

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                                     Komornik Sądowy
Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                            Ida Piecuch