atrakcyjnie położone mieszkanie na Zawiszowie w Świdnicy, parter

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 1151/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-04-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 3  położonego na parterze budynku o powierzchni użytkowej 49,55 m2 oraz pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 4,60 m2 położonego w Świdnicy (powiat świdnicki) w budynku wielorodzinnym, przy ul. K. Wielkiego 38 wraz z udziałem 298/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze SW1S/00019916/6.Lokal składa się 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokój. Lokal posiada balkon. Ogrzewanie co zasilane z sieci miejskiej wraz z ciepłą wodą.
należącego  do dłużników pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 38/3 w Świdnicy,
dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 35323   [NKW: SW1S/00035323/0]
Suma oszacowania wynosi 166 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 1530/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Termin oględzin nieruchomości dla chętnych wyznaczam na dzień 21.03.2019r. o godzinie 10.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego.

Asesor Komorniczy                     Asesor Komorniczy                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                           Kamil Kaczyński                                  Ida Piecuch