mieszkanie w centrum Świdnicy, na pierwszym piętrze

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 5179/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-02-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 318, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 47.30 m2, położonego na I piętrze bloku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Siostrzanej 3 w Świdnicy. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 8. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Budynek zrealizowany w technologii wielkiej płyty. Ogrzewanie CO
z ciepłowni. Do lokalu doprowadzone są wszystkie media: woda, kanalzacja, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie.   Lokal wymaga remontu. W lokalu na ścianach tapety, na podłogach panele podłogowe, okna PCV nowego typu, drzwi płycinowe starego typu. Na sufitach kasetony. W przedpokoju na podłodze płytki ceramiczne, podobnie w kuchni i łazience, która jest wyposażona w wannę.
należącego  do dłużnika:
położonego: 58-100 Świdnica, Siostrzana 3/1,
dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 38263  [NKW: SW1S/00038263/2]
Suma oszacowania wynosi 149 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 900,00 zł.
Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika, a także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 31.01.2018r. godzina 15:00 Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Asesor Komorniczy                                                           Komornik Sądowy
Anna Zielińska                                                                   Ida Piecuch