mieszkanie na osiedlu w Żarowie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Km 2476/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  07-03-2018r. o godz. 13:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 326, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Dla nieruchomości gruntowej prowadona jest księga wieczysta SW1S/00015861/7. Nieruchomość gruntowa (działka numer 152, obręb 0001 Żarów - miasto) o powierzchni 1249 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 43,10 m2. Lokal mieszkalny położony
na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, podpiwniczonego w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość uzbrojona w sieć: energetyczną, miejską sieć wodociągowo - kanaklizacyjną, cieplną i teletechniczną. Ogrzewanie co zdalczynne z elektrociepłowni. Budynek podpiwniczony całkowicie. Lokal składa się z: pokój 16.00m2, pokój 11.60m2, kuchnia 7.50m2, łazienka z wc 2.90m2, przedpokój 5.10m2. Ogółem powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 43,10 m2. Lokal wymagający remontu.
należącego  do dłużników: udział w wysokości 1/2 i udział w wysokości 1/2,
położonego: 58-130 Żarów, ul. Chrobrego 9c/12,
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Świebodzice.
(Adres spółdzielni:  58-160 Świebodzice, ul. Siemowita 31 )
dla którego KW nie jest prowadzona.  
Suma oszacowania wynosi 57 817,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38 544, 68 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 781, 70 zł.  Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy
na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Asesor Komorniczy                                                  Komornik Sądowy
Anna Zielińska                                                          Ida Piecuch