Działki gruntu nr 258/2 o pow. użytkowej 0,0591 ha, obręb Żarów oraz prawa własności posadowionego na niej budynku-spichlerza.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na niej budynku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-03-2018 r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - działki gruntu nr 258/2 o pow. użytkowej 0,0591 ha, obręb Żarów AM 10 oraz prawa własności posadowionego na niej budynku-spichlerza. Działka nr ew. 258/2 zabudowana jest budynkiem spichlerza o pow. zabudowy 591 m2. Budynek obsługi rolnictwa, wybudowany około 1800 r., pięciokondygnacyjny w niewielkiej części podpiwniczony - gdzie znajdują się urządzenia związane z funkcjonalnością obiektu, murowane o konstrukcji stalowo - drewnianej, ściany z cegły, nieocieplone, stropy deskowane, dach dwuspadowy kryty papą. Zużycie obiektu 65%. Powyższa działka stanowi całość gospodarczą. Granica działki biegnie po obrysie budynku. Ponadto od wschodu budynek na innej działce, który jest funkcjonalnie związany z licytowanym obiektem, ponieważ brak w nim klatki schodowej. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktry technicznej: woda i energia elektryczna. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowanymi budynkami obsługi rolnictwa oraz budynkami usługowymi. Aktualnie obiekt nie jest użytkowany. Nieruchomość graniczy pośrednio z drogą utwardzoną. Dojazd odbywa się poprzez działkę nr 258/3. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z terenami obsługi rolnictwa oraz terenami usługowymi. Kształt działki gruntu nr ew. 258/2 nieregularny, teren płaski, działka w całości zabudowana. Granica działki biegnie po obrysie budynku. Otaczające działki są zabudowane. Okres użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r.
należącej  do dłużnika: BIOMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
położonej: 58-130 Żarów, Armii Krajowej 34,
dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 3143  [NKW: SW1S/00003143/1]
Suma oszacowania wynosi 563 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi  422 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 300,00zł. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką
z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin ogłędzin nieruchomości wyznaczam na dzień 06.02.2018r. godzina 11:00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.


Asesor Komorniczy                                                  Komornik Sądowy
Anna Zielińska                                                           Ida Piecuch