dogodnie położone przestronne mieszkanie w Jaroszowie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-03-2018r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się druga licytacjaspółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego, w zabudowie zwartej. Budynek zrealizowany w technologii prefabrykowanych płyt betonowych WK-70. Licytacji podlega spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta [NKW SW1S/00057980/3]. Powierzchnia użytkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 70.71m2. Wyceniony lokal składa się z czterech pokoi: pokój - 19,64m2, pokój - 9,52m2, pokój - 10,10m2, pokój - 8,24m2, kuchnia - 9,05m2, łazienka - 2,92m2, wc- 1,23m2, przedpokój -10,01m2. Stolarka okienna
i drzwiowa: okna pcv, drzwi wejściwe drewniane lakierowane, drzwi wewnętrzne płycinowe typowe, ościeża metalowe; Podłogi: w pokojach panele podłogowe, wykładzina dywanowa, wykładzina pcv; w kuchni, łazience i przedpokoju wykładzina pcv, w wc płytki ceramiczne; Ściany: gładź gipsowa, w przedpokoju boazeria lakierowana na wysokości lamperii powyżej malowane emulsyjnie; w kuchni i łazience malowane olejno na wysokosci lamperii powyżej malowane emulsyjnie; Ogrzewanie co zdalczynne z elektrociepłowni, grzejniki żeliwne.
położonego: 58-120 Jaroszów, Jaroszów 1C/5,
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Świebodzice
(Adres spółdzielni:  58-160 Świebodzice, ul. Królowej Elżbiety 1 A )
dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 57980 [NKW: SW1S/00057980/3]
należącego  do dłużnika:
Suma oszacowania wynosi 176 712,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 117 808,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 671,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zgodnie z art. 977 kpc Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 16-01-2018r. na godzinę 11:00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio komornikowi.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Asesor Komorniczy                                                  Komornik Sądowy
Anna Zielińska                                                            Ida Piecuch