mieszkanie przy ul. Żeromskiego w Świdnicy

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 74608

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-11-2017r. o godz. 14:50 w  budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 309, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 600/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta KW SW1S/00074608/7. Dla nieruchomości wspólnej księga wieczysta KW SW1S/00068243/5. Lokal położony na II piętrze budynku mieszkalnego (poddasze), trzykondygnacyjnego; Powierzchnia użytkowa lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wynosi-54,46m2 wraz z przynależnością  wynosi-57,85m2. Wyceniony lokal składa się z: pokój I-15,26m2, pokój II-12,27m2, kuchnia-9,21m2, wc-1,34m2, łazienka-3,57m2, przedpokoj-12,81m2, powierzchnia użytkowa:-54,46m2, piwnica-3,39m2, powierzchnia użytkowa wraz z przynależnością-57,85m2. Stolarka okienna i drzwiowa: drzwi płycinowe starego typu, okna nowe PCV; Standard i zastosowane materiały wykończeniowe: lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym. Na ścianach tynki, malowame farbami emulsyjnymi; podłogi: panele podłogowe, plytki ceramiczne. Ogrzewanie: c.o. zasilane z pieca dla budynku. Układ pomieszczeń w lokalu korzystny. Lokal mieszkalny posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową.   
należącego  do dłużnika:
położonego: 58-100 Świdnica, Żeromskiego 16/14,
dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 74608   [NKW: SW1S/00074608/7]
Suma oszacowania wynosi 119 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   79 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu
90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 07.11.2017 r. na godz. 12.00, chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno  przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Asesor Komorniczy                                                                                                    Komornik Sądowy
Anna Zielińska                                                                                                             Ida Piecuch

 

\