atrakcyjnie położone mieszkanie na osiedlu w Żarowie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-11-2017r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 326, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Nieruchomość stanowiącą ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 58-130 Żarów, ul. Chrobrego 9c/12, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Świebodzice, dla którego KW nie jest prowadzona. Dla nieruchomości gruntowej prowadona jest księga wieczysta SW1S/00015861/7. Nieruchomość gruntowa (działka numer 152, obręb 0001 Żarów - miasto) o powierzchni 1249 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 43,10m2. Lokal mieszkalny położony na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, podpiwniczonego w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość uzbrojona w sieć: energetyczną, miejską sieć wodociągowo - kanaklizacyjną, cieplną i teletechniczną. Ogrzewanie co zdalczynne z elektrociepłowni. Budynek podpiwniczony całkowicie. Lokal składa się z: pokój 16.00m2, pokój 11.60m2, kuchnia 7.50m2, łazienka z wc 2.90m2, przedpokój 5.10m2. Ogółem powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 43,10m2. Lokal wymagający remontu.
należącego  do dłużników: udział w wysokości 1/2 + udział w wysokości 1/2
położonego: 58-130 Żarów, ul. Chrobrego 9c/12,
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Świebodzice.
(Adres spółdzielni:  58-160 Świebodzice, ul. Siemowita 31 )
dla którego KW nie jest prowadzona.  
Suma oszacowania wynosi 57 817,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
43 362,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 781,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za dzień złożenia rękojmi uznaje się dzień wpływu środków na konto komornika.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 10.10.2017 r. godzina 14:00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio komornikowi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Asesor Komorniczy                                                                      Komornik Sądowy
Anna Zielińska                                                                              Ida Piecuch