dom jednorodzinny na działce 0,39 ha w Pyszczynie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

Km 1539/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  24-10-2017r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 318, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej. Nieruchomość obejmuje działkę ew. nr 91, AM-1 o powierzchni 0,39 ha (w kw 0,36 ha). Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 70.00 m2, pow. uż.-82.06m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 32.00m2, pow. uż. 25.00m2. Nieruchomość jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodną, energetyczną. Ścieki odprowadzone są do szmba położonego na działce. Część działki wolna od zabudowy stanowi podwórze oraz sad owocowy, na działce znajdują się drzewa i krzewy, pozostały teren nie jest zagospodarowany. Dojazd od drogi, która jest utwardzona, natomiast do drogi asfaltowej jest 35m w kierunku zachodnim. Budynek niepodpiwniczony, posiada użytkowe poddasze. Wybudowany w latach powojennych o konstrukcji tradycyjnej. Na parterze budynku znajdują się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, kotłownia, przedpokój ze schodami na poddasze. Na poddaszu znajdują się 2 pokoje oraz przedpokój. Na poddaszu jest wejście na strych. Układ funkcjonalny pomieszczeń korzystny. Budynek wewnątrz jest w złym stanie technicznym, pozapadane podłogi, od wielu lat nieremontowany. Teren działki jest płaski. Ponadto
na działce znajdują się dwa pomieszczenia drewniane w bardzo złym stanie o pow. zabudowy 18.00m2, oraz 13.00m2.
należącej  do dłużnika:
położonej: 58-130 Żarów, Pyszczyn 27, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie
dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 3482   [NKW: SW1S/00003482/9]
Suma oszacowania wynosi 63 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47  250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 28.09.2017r. godzina 12:00, chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Ida Piecuch