Kompleks budynków przemysłowo-usługowych o powierzchni 780 m2, z częścią socjalno-biurową.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Km 74/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-11-2017r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się druga licytacja gruntu oddannego w użytkowanie wieczyste i budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną nr ew nr 334/23, obręb 0004 o powierzchni 9382 m². Grunty rolne zabudowane. Na działkce znajduje się ciąg budynków gospodarczych powiązanych ze sobą, budynki przemysłowo - usługowe z częścią socjalno - biurową. Nieruchomość zlokalizowana jest w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 12. Teren nieruchomości jest płaski, część działki jest utwardzona kruszywem i wyłożona płytami betonowymi, teren nieogrodzony. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej od wschodu ul. Cmentarna. Teren jest uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, deszczową. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny urządzeń infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę, tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz tereny usług publicznych. W pobliżu znajduje się Jezioro Dobromierz – zbiornik zaopatrzenia w wodę dla pobliskich miejscowości oraz miasta Świebodzice. W niedalekiej odległości ok. 550 m znajduje się droga krajowa nr 34 łącząca Świebodzice i Dobromierz.
Na nieruchomości budynek przemysłowo usługowy nr 631 – powierzchnia 372.2 m2, budynek o wymiarach zewnętrznych 6,5m x 44 m. Wysokość wewnętrzna 2,9m do 3,8m. Budynek jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy, kryty pianką poliuretanową oraz w części blachą. Ściany murowane
z pustaka. Posadzki betonowe w części budynku od strony drogi wyłożone płytkami gresowymi, część pomieszczeń ma wykonane wylewki, ściany kryte gładziami oraz płytkami. Stolarka okienna PCV nowa, parapety granitowe, bramy wjazdowe o wymiarach 3m x 3m nowe. Budynek docieplony. Budynek ogrzewany będzie w przyszłości piecem na opał stały. W dniu wizji pieca brak. Budynek przystosowany do obsługi samochodów. Budynek
w części od strony ulicy posiada ogrzewanie podłogowe wg oświadczenia właściciela. Budyenk przyłączony do sieci wodnej, energetycznej, kanalizacyjnej i deszczowej. BUDYNEK NR 631 - wyszczególnienie (Pow. m2):  Pom. przemysłowo usługowe  107.3, Pom. przemysłowo usługowe  8.5; Pom. przemysłowo usługowe 75.4, Pom. socjalne 87.0, Pom. socjalne 7.0, Pom. socjalne 2.7, Pom. biurowe 4.1, Pom. biurowe 21.6, Pom. biurowe 18.5, Pom. biurowe 18.7, Pom. biurowe 21.4, Razem: 372.2 m2.
Budynek przemysłowo usługowy nr 633 – powierzchnia 392.5 m2, budynek o wymiarach zewnętrznych 12,6m x 36,6m.Wysokość wewnętrzna 5,5m. Budynek jednokondygnacyjny, dach typu stropodach kryty papą na lepiku. Ściany murowane z pustaka. Posadzki wykonane jedynie w pomieszczeniu od strony zachodniej, w pozostałych pomieszczeniach posadzki wylewki betonowe lub brak posadzek. Stolarka okienna PCV nowa oraz stolarka okienna starego typu wymagająca wymiany, bramy wjazdowe 2 szt. o wymiarach około 4,5m x 4,5m nowe oraz 3 szt. bramy stalowe starego typu przy rampie. Budynek niedocieplony. Brak ogrzewania. Budyenk przyłączony do sieci wodnej, energetycznej, kanalizacyjnej i deszczowej. BUDYNEK NR 633 - wyszczególnienie (Pow. m2): Pom. przemysłowo usługowe 65.5, Pom. przemysłowo usługowe 67.2, Pom. przemysłowo usługowe 65.0, Pom. przemysłowo usługowe 65.0, Pom. przemysłowo usługowe 57.0, Pom. biurowe 7.4, Pom. przemysłowo usługowe 65.4, Razem: 392.5 m2.
Budynek portierni nr 634 – powierzchnia 15.5 m². Obiekt jednokondygnacyjny murowany z cegły, stropodachach płaski, kryty papą. Stolarka okienna
i drzwiowa nowa pcv.  
należącej  do dłużnika: MOBIGUM Sp. z o.o.
dla której  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
KW SW1S/00063349/3

Suma oszacowania wynos 1 094 000 ,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 729 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 400,00zł. Rękojmię można uiścić na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z Miejskim planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz z dnia 26 sierpnia 2016r. dla terenu działki nr 334/23 położonej
w obrębie Dobromierz obowiązuje oznaczenie symbolem P/U1 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; zabudowa usługowa;  
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 12.10.2017 r. godzina 14:00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio komornikowi.  
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno  przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Asesor Komorniczy                            Asesor Komorniczy                                Komornik Sądowy
Anna Zielińska                              Konrad Grzankowski                                     Ida Piecuch